top of page

Ein gwaith

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd a'r gymuned ehangach i hyrwyddo tegwch yn ein dinas.  Weithiau mae hyn yn golygu rhoi sylwadau ar yr hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud, a darparu offer i bobl sy'n gweithio yno i helpu i wneud penderfyniadau teg.  Yn ehangach, mae’n golygu dod o hyd i ffyrdd o annog pobl Casnewydd i feddwl pam fod tegwch yn bwysig, a sut y gallwn ei gyflawni.

 

Ni allwn ddweud wrth bobl beth i'w wneud - nid ydym yn swyddogion etholedig.  Yn hytrach, ein rôl ni yw taflu goleuni ac annog myfyrio a dadlau.  Rydym am helpu Casnewydd i gael sgwrs well am degwch. A hoffem i'r sgwrs honno gynnwys cymaint o bobl â phosibl, ar draws cymunedau Casnewydd.  Rydyn ni'n meddwl bod pawb yn haeddu dweud eu dweud, ac y bydd ein dinas yn gweithio'n well gyda phawb sy'n cymryd rhan.

 

Mae'r canlynol yn rhai enghreifftiau o'r mathau o gyfraniadau a wnawn.

PB event 4_edited_edited.jpg

Ymgysylltu cymunedol
ar Degwch

  • Rydym wedi ymgynghori'n rheolaidd â grwpiau fel Cyngor Ieuenctid Casnewydd, Fforwm 50+ Casnewydd a Chysylltwyr Cymunedol sy'n gweithio gyda'r Cyngor, i gael synnwyr o sut mae materion yn edrych o'u safbwyntiau gwahanol.

  • Yn ystod pandemig Covid 19, fe wnaethom hwyluso gweithdai yn edrych ar effeithiau’r firws a’r amrywiol fesurau cloi ar wahanol rannau o’r gymuned.

  • Rydym wedi helpu i ddyfeisio a llywio cyfres o gynlluniau cyllidebu cyfranogol, lle mae aelodau o'r gymuned wedi cael eu gwahodd i wneud cynigion ar sut i wario adnoddau.

  • Rydym wedi cynnal stondinau mewn digwyddiadau fel Gŵyl Maendy, gan wahodd aelodau o’r cyhoedd i ddweud wrthym beth mae tegwch yn ei olygu iddyn nhw.

  • Rydym wedi trefnu dangosiadau o ffilmiau gyda themâu sy'n ymwneud â thegwch.

PB in Newport
PB event 4_edited.jpg
Fairness commission_edited.jpg

Hyfforddiant, datblygiad ac addysgu ar gyfer Cynghorwyr, gweithwyr y Cyngor a myfyrwyr

  • Rydym wedi datblygu pecyn hyfforddi ar gyfer Cynghorwyr a gweithwyr y Cyngor, i'w helpu i fyfyrio ar rôl tegwch yn eu gwaith, a sut i ymgorffori ystyriaethau tegwch yn y penderfyniadau a wnânt.

  • Rydym yn cyfrannu at addysgu ym Mhrifysgol De Cymru, ar y BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol – gan ddarparu sesiynau ar degwch a pham ei fod yn bwysig i fyfyrwyr ar bob cam o’u gradd.

Ymateb i gynigion cyllideb Cyngor Dinas Casnewydd

  • Bob blwyddyn, dros y deng mlynedd diwethaf rydym wedi ymateb i gynigion cyllideb y Cyngor, gan amlygu'r goblygiadau ar gyfer tegwch, gan ddefnyddio ein 'hegwyddorion'.  Cyflwynir ein hymateb i'r Cabinet cyn iddynt wneud eu penderfyniadau cyllidebol terfynol.

Civic evening .jpg
bottom of page